PHÙ ĐIÊU CHÙA MỘT CỘT

Phù điêu chùa một cột.

Kích thước 1m x 70cm

2.500.000 

Số Lượng