PHÙ ĐIÊU PHẬT TRÊN LÁ BỒ ĐỀ

Phù điêu Phật trên lá Bồ đề kích thước 18 x 25 cm. Phù điêu giả đồng